????????'s Archiver

zxw278186269 发表于 2009-10-3 13:04

22?ê???????????÷?é?????ó????????????

????????`??×????§?????§???á?é?ú??×???` dL{So1{/g%@ D
??????????`~???????ì????????°ò????°?~ ;on(D8c4T,e1]$lX X1P
?è?è?????????????ó??????~~
E7H c9wx u4M#Sy ±?????????????~??????°?~ f7d8yIB eK q
?§?ú±???????????????????????????????????????????????
*n?x)}j8R#\ -aY}"jA3m
????????????????????????????×??????á?é??±ê×?????±????????? "f {9W5y,H^D
??????????????????×???×??ú???????????????????? PF6KXV Jas
???·????×?????·?×????????????????????à?????à????·?~~ &E B*pDP*S3E ie
]E*RU0s@]
ex%x|mS-mvN8W
???????????????????à??~~~
P![ ~M K_ ????????????????·???~~·???????~~ ht3D6X~QY
????·???:QQ:938020713
1qkAgF8HC7u ??????[email]woshiguaiguainv100@qq.com[/email]"F.c-L(x S4M6Qp

p*?$y?!hG V cB'_ ±????????????ü???????????????ü??????~???ü???á??????????????????????±????????ó?§????????±???????
XaKtl)\e\_#@ ?????°????·?~??·????ò????????~
!@+w;I R+SF_
'FE}L+G+e g8aE ±?????????????????????22??``?ì°?~`

?????? 发表于 2009-10-8 23:55

[ppbBT]

?????????? 发表于 2009-10-9 02:12

????????????????

?ùê??? 发表于 2011-10-27 20:18

100M???ú????????50??/?ê,1000???ú????100??/?ê,????±?°?,???????ó????,???ú????,
FB4REw'x[&v ?????????í,???±???????¨[url=http://www.898188.com/]www.898188.com[/url]?????????????ú?í??,×??ú?í?????¨
Xl1Z9Jd;dDxTc ???ú????????|?????ú?í|???ú????|?ò??×??á|????????|???ú·????÷|??·??í??5{i.z.Q ttSS&x
??????????????????????????????????????????????????????????????????
'rA-}4K'A:@.Cd 100M  ???ú????50??/?ê?? ????±?°?,???????ó???? 4KF)^#|+id
200M  ???ú????60??/?ê?? ????±?°?,???????ó????
7I-].Ju Nh 300M  ???ú????70??/?ê?? ????±?°?,???????ó????5C[ vi|!Rf
400M  ???ú????80??/?ê?? ????±?°?,???????ó????D3Q4s(| Qi2^7G
500M  ???ú????90??/?ê?? ????±?°?,???????ó????t\3ZN NcL8HCN-U
1000M ???ú????100??/?ê??????±?°?,???????ó????
E&WRg d? k;B1wRq [url=http://www.898188.com/]http://www.898188.com[/url]S!dxdO
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Elk*kJ.bX9?K ???ú·????÷×????ù±?????: ??°?×°?÷?ú????
I5@i#n!\R ??×°??×÷???? Windows 2003  ?ò Linux
(H(_'O&Qcu ???ú·????÷A??  256M   ????  20G????  100??/??,??×??÷??·?????????°ó???????ò??
T sPdPfc*r U%E&v ???ú·????÷B??  512M   ????  40G????  150??/??,??×??÷??·?????????°ó???????ò??
3RS9lV/`*\~'\ ???ú·????÷C??  1024M  ????  80G????  200??/??,??×??÷??·?????????°ó???????ò?? ~2a(K6NZ!h
???ú·????÷D??  2048M  ????  150G???? 300??/??,??×??÷??·?????????°ó???????ò??
Og+A,K'uI ??3389????×??????í,??×??÷°?×°?í??!-w__Q"yz"P
[url=http://www.898188.com/]http://www.898188.com[/url]
zv\,n&d N-BG ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?,kIE)LPCy8d5y ???ú??°???Krypt?ú·?,?à???ú×??ü???????ò×??ì??s!Kx(] q/J8`*vC)B
???????ú·????÷?????úvps??????????,????????zcV E q?U
[url=http://www.898188.com/]http://www.898188.com[/url]
UX%s6U8D!?H3\ ??????????????????????????????????????????????????????????????????
*ml}lF1ga ???ú·????÷C??  ????:200??/??  ?ü???ü???¨ 'Xp&Q/I4s"T:h
  ?? ?¤???ú·????÷C???ù±??????ù±?????: &x x-]'E.B~%f-fA
?¤??3389????×??????í,??×??÷°?×°?í??
:A:D,Ji;R ?¤200??/??,??×??÷??·?????????°ó???????ò??"{V*~"T[
?¤???í?÷?? ?????? Xeon ????
P;{dt @ ^;\&S ?¤?????? 1024 M 5MF2A @%j?e:C
?¤???????????ò×????? 80G
_ kdq)X L"a5z|^4^ ?¤????(???í100Mpbs???í)(?÷??1000GB/??) {9s0n~%f~i s-|
?¤????(???í10Mpbs???í) (?????÷??) b_:NS8`+Hx(n5]
?¤IP?? 1??????IP l'V3XPE4d7s([(C
?¤??×°??×÷??????Windows 2003 ?ò Linux
EO%B7F0u,_ ?¤????·?°??ú°?×°asp/php/aspx/mysql/mssql+l$_;G}5};|;GR!J9W
??·?°?×°PHP5??Mysql5??Zend3.3??PhpMyadmin??????×??????????é·?; 7@.WnBw iN
[url=http://www.898188.com/]http://www.898188.com[/url]
w8L'{6_Z6^i/p ??????????????????????????????????????????????????????????????????
d&_2q,y/_n6F q9j/I+V ????QQ??·??í??---????×?????QQ??(??×???????????°?)
/Eb{5q{wM ???????? [url=http://www.898188.com/618188/QQ2010zs.rar]http://www.898188.com/618188/QQ2010zs.rar[/url]
2rV8fWC LnM ?3EU ??????????????????????????????????????????????????????????????????CK}5qkgE'X
????????QQ??: 75385282      ???ú????QQ??:10821338
q+L{8TC+XC ????×???QQ??: 41119214      ???????????°:13959786178
;m%]7F5FG (???ú????)????QQ:38781303   (????????)????QQ: 378727878??  WYTFe7Q#n
(?????§??)????QQ:627453609  (?????ú?í)????QQ: 767222768
t$P_2u `Q (??·??í??)????QQ:496549655  (???ú?ú·?)????QQ: 624501211 r L/G XVv
(???ó·???)????QQ:306196510  (???°×???)????QQ: 562071161
n3? D\m:KC[~$As3^&l ??????????????????????????????????????????????????????????????????
)@HP~ nN ???ú????????|?????ú?í|???ú????|?ò??×??á|????????|??ú·????÷|??·??í??

?ùê??? 发表于 2011-11-21 00:13

100M???ú????????50??/?ê,1000???ú????100??/?ê,????±?°?,???????ó????,???ú????,
yr|&p3G0K j!EO ?????????í,???±???????¨[url=http://www.618188.com/]www.618188.com[/url]?????????????ú?í??,×??ú?í?????¨$u4H!i gu
???ú????????|?????ú?í|???ú????|?ò??×??á|????????|???ú·????÷|??·??í??}l.@ s-^"af;l
??????????????????????????????????????????????????????????????????G f/mZlE f `
100M  ???ú????50??/?ê?? ????±?°?,???????ó????
f0xB&R0j%W1N 200M  ???ú????60??/?ê?? ????±?°?,???????ó????'I3Y1B9X6B(w
300M  ???ú????70??/?ê?? ????±?°?,???????ó????
"gW+}t!R2_Ol;eN 400M  ???ú????80??/?ê?? ????±?°?,???????ó????
Ay?7js*P'un 500M  ???ú????90??/?ê?? ????±?°?,???????ó????
z$k!W/R0g k 1000M ???ú????100??/?ê??????±?°?,???????ó????
cU3]h'@.Bt [url=http://www.618188.com/]http://www.618188.com[/url]
dc"zhA(Q C~,[ ??????????????????????????????????????????????????????????????????
1V"L1RRmi5U;Wv ???ú·????÷×????ù±?????: ??°?×°?÷?ú????*^ }9[/f6~:cY8wD7v'^
??×°??×÷???? Windows 2003  ?ò Linux
5MyC gR ???ú·????÷A??  256M   ????  20G????  100??/??,??×??÷??·?????????°ó???????ò??,Eo_;E*P w9k(b
???ú·????÷B??  512M   ????  40G????  150??/??,??×??÷??·?????????°ó???????ò??
j)}d do2D*C0r/}4f;B ???ú·????÷C??  1024M  ????  80G????  200??/??,??×??÷??·?????????°ó???????ò??
i;I.U2n|!Tyts#z ???ú·????÷D??  2048M  ????  150G???? 300??/??,??×??÷??·?????????°ó???????ò??
r ~@g5fn7a_ ??3389????×??????í,??×??÷°?×°?í??!!
c*E7n;hEa\$M [url=http://www.618188.com/]http://www.618188.com[/url]O]5V/?y$a4OEW
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?@cp2r3ZX} u ???ú??°???Krypt?ú·?,?à???ú×??ü???????ò×??ì??"_U&DM%V iu
???????ú·????÷?????úvps??????????,????????"]r-["i W(S
[url=http://www.618188.com/]http://www.618188.com[/url]K#^$S#C3O+U
??????????????????????????????????????????????????????????????????
U,el,OY ???ú·????÷C??  ????:200??/??  ?ü???ü???¨ 8j mu:j/n'qHn
  ?? ?¤???ú·????÷C???ù±??????ù±?????: 'QU [ OWH,p;h
?¤??3389????×??????í,??×??÷°?×°?í??~~C$z c mt
?¤200??/??,??×??÷??·?????????°ó???????ò??
*oN'Qg-v ?¤???í?÷?? ?????? Xeon ???? 7_)K@4_1fz'U
?¤?????? 1024 M
vr:b:eY_#D&Y y ?¤???????????ò×????? 80G ?-Q@;fl @,k,w#_9U
?¤????(???í100Mpbs???í)(?÷??1000GB/??) 3S`)u3r-kkH.X k
?¤????(???í10Mpbs???í) (?????÷??) :k PbkQDx
?¤IP?? 1??????IP EePXYF8aT*C
?¤??×°??×÷??????Windows 2003 ?ò Linux
%|2Qm-PT;D.[V ?¤????·?°??ú°?×°asp/php/aspx/mysql/mssql d{w D,uI
??·?°?×°PHP5??Mysql5??Zend3.3??PhpMyadmin??????×??????????é·?;
j)Ht~{5IWxs4J [url=http://www.618188.com/]http://www.618188.com[/url]d[)j!rL(a"nz#g
??????????????????????????????????????????????????????????????????#TV/]W*O7]q
????QQ??·??í??---????×?????QQ??(??×???????????°?)T9WJ]w [ ^)G]
???????? [url=http://www.qq.898188.com/618188/QQ2010zs.rar]http://www.898188.com/618188/QQ2010zs.rar[/url] w*Bh)oU4@(l z
??????????????????????????????????????????????????????????????????j+} G7@`t
????????QQ??: 75385282      ???ú????QQ??:10821338 %b%F,gop ^)d8U MO
????×???QQ??: 41119214      ???????????°:13959786178_3RD%x:no]
(???ú????)????QQ:38781303   (????????)????QQ: 378727878??  ?5N;]_])YK
(?????§??)????QQ:627453609  (?????ú?í)????QQ: 767222768W*qY'ocb
(??·??í??)????QQ:496549655  (???ú?ú·?)????QQ: 6245012113e s^ O |Vq8p M
(???ó·???)????QQ:306196510  (???°×???)????QQ: 562071161
3B tY;Rl#U G ??????????????????????????????????????????????????????????????????'U*S;D9u Y(B4i
???ú????????|?????ú?í|???ú????|?ò??×??á|????????|???ú·????÷|??·??í??

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.0.0  © 2001-2009 Comsenz Inc.